Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

Informace o provozu školní družiny
Telefon do ŠD731 133 624
 
06.00 – 08.00 hod.        ranní činnost (dítě dochází podle potřeby rodičů)
11.40 – 13.00 hod.        příchod dětí z vyučování, oběd, odpočinková činnost  
13.00 – 15.00 hod.        rekreační zájmová činnost, vycházka 
15.00 – 16.00 hod.        odpočinkové činnosti, didaktické hry    

Program školní družiny
Je převážně zájmový a rekreační – zájmové činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní a hudebně pohybovou výchovu, tělovýchova a sport, rekreační turistika. Využíváme tělocvičnu, školní klub a učebnu s počítači. O všech ostatních akcích budou rodiče informováni předem, písemně. ŠD je místo, kde Vaše dítě tráví volný čas po vyučování, mnohdy delší než ve škole, dochází-li i ráno. Chtěli bychom připravit příjemné prostředí a organizovat činnost tak, aby byla zajímavá a přinesla dětem zábavu i ponaučení.  Ne webu školy v sekci "akce školy" Vás pravidelně informuje o akcích, výletech, tvoření a dalších činnostech, které s Vašimi dětmi děláme.   

Řád ŠD :
   1) Dle ustanovení o platbách zákonných zástupců hradí rodiče příspěvek ve výši 1000,- Kč na celý školní rok (100,- na měsíc). Peníze jsou využity na materiální zabezpečení výchovných činností.

 Vyúčtování k nahlédnutí na požádání u hospodářky školy. Zaplatit lze u vychovatelek ŠD - do konce měsíce září. Je možné platit i převodem z účtu:  264 608 634/ 0600VS: rodné číslo dítěte Částka: 1000,- KČ Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte – ŠD ( důležité )

   2) Doporučený postup v případě nevyzved nutí žáka ze ŠD: V případě, že se družině opakovaně nepodaří kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, kontaktuje vychovatelka za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí.  Více možno k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky – výňatek z podkladů Ministerstva práce a soc. věcí.   Co dítě potřebuje Vyplněnou přihlášku do ŠD  ( rodiče, zákonní zástupci - odevzdají vychovatelce v ŠD ) Náhradní oblečení na vycházky a do tělocvičny – tepláky a vhodnou obuv ( vše ve vhodném sáčku) Malý ručník podepište nebo označte vše tak, aby si dítě své věci poznalo, tj. i oblečení a obuv!!   

Odchody:
Děti odchází domů podle žádosti rodičů ( na zadní straně zápisního lístku ). Každou změnu ohlásí rodiče vychovatelce písemně ( v notýsku, nebo na lístečku s přísl. datem a podpisem rodiče ). Pokud bude dítě odcházet se starším sourozencem, či někým, kdo není uveden v ZL, je třeba písemný souhlas rodičů. Neuznává se omluvenka SMS zprávou ( může ji napsat kdokoli jiný za vás). 

Vzhledem ke společnému odpolednímu programu prosíme rodiče, aby přizpůsobili odchody dětí ze ŠD  (nejlépe do 13.00 hod. a potom po 15.00 hod.). Mezi 13,15 – 15,00 jsme většinou na vycházce!   Stravování  / telefon do ŠJ  731 133 616 / 

Děti chodí na oběd společně se svým oddělením. Kartičku si zakoupí rodiče u vedoucí školní jídelny a odevzdají vychovatelce, která ji označí jménem dítěte. Pokud je dítě nemocné nebo z jiných důvodů nepřítomné, odhlásí si rodiče obědy u vedoucí    školní jídelny, nejlépe do 8.00 hod. téhož dne – kartičku k tomu nepotřebují. Ve školní družině je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků. Vychovatelky NESMÍ podávat dětem jakékoli léky!!                               
Těšíme se na vaše děti i spolupráci s Vámi,  
Pavla Poláčková, vedoucí vychovatelka

         Školní klub

Ve školní roce 2021 - 2022 fungují v rámci školního klubu tyto kroužky:

Basketbal
Redakce školního časopisu
Hra na flétnu
Žákovská knihovna