Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Ivana Hykyšová 

Konzultační hodiny výchovného poradce: 
Denně 7:20-7:50, nebo jiný termín po telefonické či osobní dohodě (474 375 958, +420 732 767 364) 

Náplň práce výchovného poradce 

Nejnovější informace k přijímacímu řízení. 

Pro vycházející žáky a jejich rodiče (harmonogram školního roku, ve kterém žák podává přihlášku na SŠ) 

1) listopad 

- návštěva výstavy Vzdělávání v rámci výuky = prezentace SŠ a SOU v regionu 
- třídní schůzky se zástupci SŠ 
- odeslání přihlášek na umělecké školy a konzervatoře do konce listopadu 
- představení Gymnázia a Střední odborné školy v Klášterci nad Ohří -  Den otevřených dveří 16.11.2021 od 13hod
2) leden 
- vyplnění přihlášek „nanečisto" (vzor) 
- talentové zkoušky na umělecké školy od 4.1. do 15.1.2022, na konzervatoře od 15.1. do 31.1.2022, na sportovní gymnázium 2.1. do 15.2.2022 
(žák, který neuspěje u talentových zkoušek, může podat následně dvě přihlášky na běžné obory) 

3) listopad- únor 
- konzultace k volbě povolání s výchovným poradcem (termín sjednávají rodiče telefonicky či osobně) 

- do 30.11.2021 vydání zápisového lístku uchazečům o studium na SŠ uměleckých. 

4) únor 
- žáci si vyzvednou u výchovného poradce až 2 přihlášky (v případě znehodnocení možno další vytisknout na www.msmt.cz - Formuláře přihlášek) 
- vyplnění přihlášek a předání zpět škole ke kontrole prospěchu, orazítkování a podpisu. 
- požaduje-li SŠ lékařskou prohlídku, vyplnění přihlášky též lékařem. 
- odeslání přihlášek na vybrané školy nejpozději do 1.3.2022

5) březen 
- vydání zápisových lístků rodičům 7.3. - 11.3.2022
zápisový lístek: ponechte doma až do rozhodnutí o přijetí na SŠ či SOU, následně do 10 dnů odevzdáte zápisový lístek na dané škole, tím potvrdíte své rozhodnutí na škole studovat (v případě úspěšnosti na více školách je nutno se rozhodnout pro jednu.) 
Zápisový lístek nelze vzít zpět s výjimkou úspěšného odvolání se na druhé škole. 

6) duben 
- přijímací řízení - v tomto školním roce nově na všechny obory s maturitní zkouškou Státní přijímací zkoušky z Čj a literatury a z Ma. 

Termíny konání přijímacích zkoušek do maturitních oborů jsou od 12.4.2022 a 22.4. do 30.4.2022 do oborů bez maturity 

7) květen 
- SŠ zveřejní výsledky PZ pro úspěšné uchazeče - vývěska na dané škole, webové stránky školy, SŠ zašle vyrozumění dopisem pouze neúspěšným uchazečům. 
- odevzdávání zápisových lístků 
- další kola přijímacího řízení 

Výstava vzdělávání 

prezentace SŠ v Chomutově: 9. listopadu 2021 pro žáky 9. ročníku a vycházející z nižších ročníků ( skutečnou účast na prezentaci uskutečníme na základě aktuální situace kolem COVID-19) 

Výstava SŠ - Karlovarský kraj 14. listopadu 2021 

Kam po ZŠ 
Třídní schůzky pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce úterý 23.11.2021 v 17:00 v učebně 9.A (učebna HV přízemí II. stupeň) 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

Pro přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 platí zejména: 
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2021 pro 1. kolo přijímacího řízení; 
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení; 
• uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání. Na obou přihláškách se vždy uvádí školy ve stejném pořadí; 
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 4. ledna do 15. ledna 2022; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 4. ledna do 15. února 2022; 
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2022; 
• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2022; 
• přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2022; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. 

Informace k volbě povolání 

Přehled středních škol Ústeckého kraje v tištěné podobě k zapůjčení u výchovného poradce. (předán žákům i v elektronické podobě) 
Na nástěnce výchovného poradce v přízemí na II.stupni poskytujeme další důležité informace. 

Kde můžete hledat pomoc: 

www.atlasskolstvi.cz
www.uiv.cz
www.scio.cz
www.zaskolou.cz
www.skolaonline.cz
www.istp.cz
www.nuov.cz
www.hledam-skolu.cz
www.balonek.cz

Sledujte webové stránky jednotlivých středních škol a využívejte nabídku dnů otevřených dveří na jednotlivých SŠ 

Hlavní část práce výchovného poradce 

1) Systematické a dlouhodobé sledování a hodnocení dětí 
a) Výukové problémy 
b) Tělesné postižení 
c) Talentovanost 
d) Pomoc při zařazování do příslušné činnosti (kroužky a speciální školy) 
2) Návrhy na řešení problému 
a) Konzultace s třídními učiteli, ředitelem, pedagogickým sborem 
3) Spolupráce s rodiči-konzultace
a) doporučení vyšetření v PPP či SPC 
b) práce podle pokynů PPP 
c) osvěta (SVPUCH), výběr vhodného povolání, vedení rodičů k zodpovědnosti za výchovu dítěte 
d) s PPP, SPC 
4) návrhy na vyšetření, průběžné kontroly, konzultace s psychology a pedagogy, s pediatrem 
-zdravotní problémy ovlivňující školní úspěšnost a docházku
-změněná pracovní schopnost 
5) práce se zdravotně oslabenými žáky 
6) žáci školně nezralí 
7) s ostatními institucemi (ZUŠ, poradenská centra) 
8) s učiteli 
a) seznamování s problémy a jejich řešení - školní zralost, logopedie, vývojové poruchy 
b) pomoc při vyplňování žádosti o vyšetření PPP 
c) pomoc při sestavování IVP a PLPP 
d) zařazování do hodin nápravy 
e) sledování stupně nápravy 
f) konzultace vzdělávacích postupů a metod dle IVP 
g) vedení asistentů pedagoga
h) vedení výchovných komisí
ch) přechod žáků 5. ročníku na II. stupeň ZŠ 
9) Vytváření informačních systémů pro učitele, žáky a rodiče 
a) odborná pomoc v otázkách psychického a sociálního vývoje, prevence výchovných a výukových vad a poruch, informace o studiu a učebních oborech (třídní učitel, rociče, žáci, úřad práce) 
b) příruční knihovnička - literatura psychologická, pedagogická 

Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy otázek: 

1) neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva 
2) zdravotní omezení, případně zvýhodnění v různých předmětech (dyslexie, dyspraxie apod.) 
3) problémy ve vztazích se spolužáky, se členy rodiny, s partnerem 
4) problémy se sebou samým (strach, úzkost, deprese, bulimie...) 
5) otázky volby středoškolského studia 

Výchovný poradce Váš problém posoudí a v nutných případech doporučí konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou pomoci. 

PPP Kadaň  474 334 487
Poradna pro rodinu a vztahy Kadaň  777 067 091
Linka právní pomoci  777 800 002 (ve středu)
Středisko výchovné péče (Dyáda) Chomutov   474 621 682
 "K" centrum Kadaň  474 335 345
 Kurátor pro mládež OSPOD Kadaň  474 319 663
Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Kadaň  474 319 662
Odbor sociálních věcí a školství - p.Makoli-Glacnerová 474 359 653 
Krizová telefoní linka k šikaně 286 881 059