Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlerská 447, okres Chomutov

Detašované pracoviště Havlíčkova

zpět na úvodní stranu


Základní škola v Havlíčkově ulici 269 v Klášterci nad Ohří je detašovaným pracovištěm ZŠ Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov a poskytuje vzdělávání a školské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním) v základní škole a speciálních třídách základní školy speciální. Školské služby jsou poskytovány ve školní družině. Naše škola je zaměřena na děti, které jsou na základní škole neúspěšní, stresovaní náročností učiva, vyžadují výuku v malém třídním kolektivu, speciální přístup, pomalé tempo a všestrannou pomoc speciálních pedagogů a asistentů. Naši pedagogové se stále vzdělávají v nových přístupech ve výuce a učí se novým metodám. Máme zde útulně vybaveny kmenové třídy a také odborné učebny. Mezi odborné učebny patří plně vybavená počítačová učebna, učebna anglického jazyka s interaktivní tabulí, hudebna se společenskou místností a interaktivní tabulí, kuchyňka, školní dílna, dílna pozemků, také zde máme relaxační místnost, plně vybavenou tělocvičnu, školní knihovnu a keramickou pec. Součástí areálu školy je také rozlehlá školní zahrada, která je využívána při příznivém počasí k výuce a také zde máme záhonky pro pěstitelské práce. Děti na naší škole mohou zdarma navštěvovat zájmové kroužky a také mají možnost doučování. Škola je zapojena do projektu EU a ČR „Ovoce a zelenina do škol“ a do projektu „Mléko do škol“. 
ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Informace o provozu školní družiny         
- detašované pracoviště ZŠ Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

 Školní družina je v provozu ve všedních dnech v době od 11,00 hodin do 14,00 hodin

   Činnost školní družiny: 
rekreační zájmové činnosti, vycházky, odpočinkové činnosti, didaktické hry, individuálně domácí úkoly

Program školní družiny:
Je převážně zájmový a rekreační – zájmové činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní a hudebně pohybovou výchovu, tělovýchova a sport, rekreační turistika. Využíváme tělocvičnu a učebnu s počítači. O všech ostatních akcích budou rodiče informováni předem, písemně.  Chtěli bychom připravit příjemné prostředí a organizovat činnost tak, aby byla zajímavá a přinesla dětem zábavu i ponaučení.  Ne webu školy v sekci "akce školy" Vás pravidelně informuje o akcích, výletech, tvoření a dalších činnostech, které s Vašimi dětmi děláme.   

Řád školní družiny:
   1) Dle ustanovení o platbách zákonných zástupců hradí rodiče příspěvek ve výši 200,- Kč na celý školní rok. Peníze jsou využity na materiální zabezpečení výchovných činností.
   2) Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka ze ŠD: V případě, že se družině opakovaně nepodaří kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, kontaktuje vychovatelka za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí.  Více možno k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky – výňatek z podkladů Ministerstva práce a soc. věcí.   

Co dítě potřebuje:
 
- Vyplněnou přihlášku do ŠD  ( rodiče, zákonní zástupci - odevzdají vychovatelce v ŠD ) 
- Náhradní oblečení na vycházky a do tělocvičny – tepláky a vhodnou obuv  (vše ve vhodném sáčku)  a malý ručník
          Vše podepište nebo označte tak, aby si dítě své věci poznalo, tj. i oblečení a obuv!!   

Odchody žáků:
Děti odchází domů podle žádosti rodičů ( na zadní straně zápisního lístku ). Každou změnu ohlásí rodiče vychovatelce písemně ( v notýsku, nebo na lístečku s přísl. datem a podpisem rodiče ). Pokud bude dítě odcházet se starším sourozencem, či někým, kdo není uveden v ZL, je třeba písemný souhlas rodičů.

Ve školní družině je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků. Vychovatelky NESMÍ podávat dětem jakékoli léky!!

   Těšíme se na Vaše děti i spolupráci s Vámi, Bc. Martina Štefanková, vychovatelka školní družiny

BADATELSKÝ  KLUB

Od měsíce února 2021 na naší škole funguje za podpory prostředků EU kroužek pod názvem Badatelský klub, ve kterém se budou děti věnovat zkoumání přírody. 
Jako první a dlouhodobější úkol jsem si zvolili pozorování hmyzu  ve volné příro​dě a rozhodli jsme se pro tento účel vyrobit hmyzí domek. Na internetu jsme si vyhledali jak takový domeček pro hmyz vypadá a pracovní postup pro jeho zhotovení.

ŠKOLNÍ  DRUŽINA - PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V pátek 30. 4. 2021 proběhl v naší družině den čarodějnic. Nejprve jsme si čarodějnici vyrobili a potom jsme ji vzali s sebou k ohni, kde jsme si upekli buřtíky, na kterých jsme si pochutnali.      ŠKOLNÍ  DRUŽINA - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Děti v družině se zapojily do výtvarné soutěže na téma Svět pohádek, kterou pro školní družiny vyhlásila  Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní ulice.


DEN VÍTĚZSTVÍ NAD FAŠISMEM

 V pátek 7. 5. 2021 si žáci třídy III. ZŠ /7. ročník/ připomněli Den vítězství nad fašismem  8. 5. 1945.  Děti se se zájmem podívaly na film Němá barikáda a při kreslení obrázků k tématu si povídaly o hrůzách válek. Žáci také na městském hřbitově položili kytičku u památníku padlých vojáků 2. světové války.