Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

Detašované pracoviště Havlíčkova

zpět na úvodní stranu


Základní škola v Havlíčkově ulici 269 v Klášterci nad Ohří je detašovaným pracovištěm ZŠ Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov a poskytuje vzdělávání a školské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním) v základní škole a speciálních třídách základní školy speciální. Školské služby jsou poskytovány ve školní družině. Naše škola je zaměřena na děti, které jsou na základní škole neúspěšní, stresovaní náročností učiva, vyžadují výuku v malém třídním kolektivu, speciální přístup, pomalé tempo a všestrannou pomoc speciálních pedagogů a asistentů. Naši pedagogové se stále vzdělávají v nových přístupech ve výuce a učí se novým metodám. Máme zde útulně vybaveny kmenové třídy a také odborné učebny. Mezi odborné učebny patří plně vybavená počítačová učebna, učebna anglického jazyka s interaktivní tabulí, hudebna se společenskou místností a interaktivní tabulí, kuchyňka, školní dílna, dílna pozemků, také zde máme relaxační místnost, plně vybavenou tělocvičnu, školní knihovnu a keramickou pec. Součástí areálu školy je také rozlehlá školní zahrada, která je využívána při příznivém počasí k výuce a také zde máme záhonky pro pěstitelské práce. Děti na naší škole mohou zdarma navštěvovat zájmové kroužky a také mají možnost doučování. Škola je zapojena do projektu EU a ČR „Ovoce a zelenina do škol“ a do projektu „Mléko do škol". 
ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Informace o provozu školní družiny         
- detašované pracoviště ZŠ Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

 Školní družina je v provozu ve všedních dnech v době od 11,00 hodin do 14,00 hodin

   Činnost školní družiny: 
rekreační zájmové činnosti, vycházky, odpočinkové činnosti, didaktické hry, individuálně domácí úkoly

Program školní družiny:
Je převážně zájmový a rekreační – zájmové činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní a hudebně pohybovou výchovu, tělovýchova a sport, rekreační turistika. Využíváme tělocvičnu a učebnu s počítači. O všech ostatních akcích budou rodiče informováni předem, písemně.  Chtěli bychom připravit příjemné prostředí a organizovat činnost tak, aby byla zajímavá a přinesla dětem zábavu i ponaučení.  Ne webu školy v sekci "akce školy" Vás pravidelně informuje o akcích, výletech, tvoření a dalších činnostech, které s Vašimi dětmi děláme.   

Řád školní družiny:
   1) Dle ustanovení o platbách zákonných zástupců hradí rodiče příspěvek ve výši 200,- Kč na celý školní rok. Peníze jsou využity na materiální zabezpečení výchovných činností.
   2) Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka ze ŠD: V případě, že se družině opakovaně nepodaří kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, kontaktuje vychovatelka za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí.  Více možno k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky – výňatek z podkladů Ministerstva práce a soc. věcí.   

Co dítě potřebuje:
 
- Vyplněnou přihlášku do ŠD  ( rodiče, zákonní zástupci - odevzdají vychovatelce v ŠD ) 
- Náhradní oblečení na vycházky a do tělocvičny – tepláky a vhodnou obuv  (vše ve vhodném sáčku)  a malý ručník
          Vše podepište nebo označte tak, aby si dítě své věci poznalo, tj. i oblečení a obuv!!   

Odchody žáků:
Děti odchází domů podle žádosti rodičů ( na zadní straně zápisního lístku ). Každou změnu ohlásí rodiče vychovatelce písemně ( v notýsku, nebo na lístečku s přísl. datem a podpisem rodiče ). Pokud bude dítě odcházet se starším sourozencem, či někým, kdo není uveden v ZL, je třeba písemný souhlas rodičů.

Ve školní družině je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků. Vychovatelky NESMÍ podávat dětem jakékoli léky!!

   Těšíme se na Vaše děti i spolupráci s Vámi, Bc. Martina Štefanková, vychovatelka školní družiny

VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2022

      Ve středu 10. 11. 2021 se žáci tříd III., IV. a V. ZŠ zúčastnili v rámci předprofesní přípravy výstavy VZDĚLÁVÁNÍ 2022 v Chomutově, kde si prohlédli stánky středních škol s nabídkou učebních a studijních oborů, ze kterých si budou vybírat pro své další studium po ukončení deváté třídy.

PROJEKT KROKUS

Naše škola je již šestým rokem zapojena do mezinárodního projektu KROKUS, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě. HETI školám zdarma poskytuje cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, děti budou vysvětlovat, co vlastně krokusy symbolizují. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Zapojení dětí do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti. V každém roce se projektu zúčastní více než 55,000 studentů z Irska a Evropy.      

DÝŇOVÝ DEN

     je název projektového dne, který pro žáky naší školy připravili jejich učitelé. Pod vedením paní učitelky Pilmaierové žáci z dýní vařili zdravá jídla - dýňovou polévku, dýňovou pomazánku a dýňové perníčky, dále z přírodnin žáci dýně dekorovali a také vyráběli různé svíčky a lampionky.

MUZEUM MATTONI V KYSELCE

      Na úterý 5. 10. 2021 připravila paní učitelka Drahomíra Rešlová pro žáky naší školy projektový den zaměřený na zajímavosti a krásy Krušných hor. Děti se v rámci tohoto projektu podívaly do lázeňské obce Kyselka, kde navštívily Muzeum značky MATTONI a stáčení minerálních vod. Zde si děti prohlédly unikátní expozici z historie firmy MATTONI, historické artefakty a také stáčírnu. Po návštěvě muzea se děti vydaly na prohlídku pseudorománské kaple sv. Anny na skalnatém lesním ostrohu na pravém břehu řeky Ohře a dozvěděly se, že tuto kapli hojně navštěvoval majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni, který se zde denně modlil za uzdravení své nemocné dcery Kamilky, která měla tuberkulózu. Děti si také prohlédly obec Kyselku a ochutnaly vodu ze zdejších minerálních pramenů. 

    NÁVŠTĚVA GALERIE KRYT
Žáci třídy III. ZŠ ( 6. a 8. ročník ) navštívili v rámci výtvarné výchovy Galerii Kryt Klášterec nad Ohří, kde si prohlédli fotografie Miroslava Rady s názvem "Karneval v Benátkách před koronavirem".

     ČTEME RÁDI, S KNÍŽKAMI JSME KAMARÁDI
je projekt třídy III. ZŠ ( 6. a 8. ročník ), který bude realizován v průběhu celého školního roku 2021/2022. ​Projekt má působit jako důležitý faktor motivace dětí k utváření pozitivního postoje ke čtení a k celkovému rozvoji čtenářství, které zvláště u dětí s mentálním postižením můžeme považovat za jeden ze základních pilířů jejich dalšího osobnostního rozvoje. Dále má projekt vést děti romského etnika ke zlepšení jejich komunikačních schopností a tím také k úspěšnějšímu zvládání každodenních situací. Součástí tohoto projektu je také zapojení do akce "ČTENÍ POMÁHÁ" a děti, poté co si přečtou knihu, odpoví na několik otázek z obsahu přečtené knihy a tím přispěji na vybraný charitativní projekt.         V pátek 1. 10. 2021 se děti vydaly do dětského oddělení městské knihovny Klášterec nad Ohří, kde si povídaly o dětské litaratuře a o ilustrátorech pro děti a také si zde vybraly knihy, ze kterých si budou ve škole číst.

     PREVENCE NA HAVLÍČKOVCE
Ve čtvrtek 30. září 2021 naši školu navštívil strážník Městské policie Klášterci nad Ohří. Pan Miroslav Palfi uskutečnil pro žáky školy besedy s názvem „Chování na silnici, BESIP, chodci a cyklisté“. Žákům byly vštěpovány zásady bezpečného chování při cestě do školy, při pohybu venku. Samozřejmě také pravidla, která se týkají chodců a cyklistů. Tato beseda byla zajímavá a velmi poučná. Mgr. Petra Rompotlová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOCHODNÍKU NA PETLÉRSKÉ

 Dne 24.9.2021 jsme se zúčastnili slavnostního otevření cyklochodníku na Petlérské v Klášterci nad Ohří. Na dopravním hřišti se sešlo mnoho  předškoláků  a školáků. Program byl nejen zábavný, děti si s panem T. Bartákem zazpívaly a zatančily. O výchovný program se postaral člen MP pan M.Palfi.      Slavnostním přestřižením pásky byl nový cyklochodník otevřen. Děti si část trasy prošly a za účast dostaly sladkou odměnu a omalovánky s motivy svého města. Počasí nám přálo a všichni jsme šli domu s pocitem příjemné akce. Za I.ZŠS Jana Šperglová, za II.ZŠS Karolína Cmuntová

UKLIĎME ČESKO

      Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Děti naší školy společně se svými pedagogy se již tradičně této dobrovolnické akce účastní, protože chtějí mít okolí své školy a i své město hezké a bez nepořádku.

ŠKOLA  HROU

 Třída I. ZŠ zahájila první dny ve škole tím, že děti s paní učitelkou využily slunečné dny vycházkou do přírody a zde si povídaly o stromech, rostlinách a o životě zvířat v lese. Děti také z přírodnin tvořily domečky pro hodné lesní skřítky, aby jim pomáhali chránit les a přírodu.

NÁVŠTĚVA ZOOPARKU V CHOMUTOVĚ

      V pátek 3. 9. 2021 se děti ze třídy III. ZŠ/6. a 8.ročník/ rozhodly vydat do největší zoo v České republice, kterým je ZOOPARK v Chomutově a tak nenásilnou formou přešly z volných prázdninových dní do pracovních dní ve škole a zvykly si na pokyny a řád, který je bude čekat v následujících dnech. V zoo děti například viděly vzácného rosomáka, plameňáky, zubra, hady, tuleně, pandu a další krásná a zajímavá zvířata, o kterých si budou ve škole v hodinách přírodopisu povídat.

VÍTÁNÍ  PRVŇÁČKŮ

 První den ve škole ve středu 1. září 2021 se vydali do školy naši prvňáčci. Během slavnostního přivítání, kterého se v knihovně školy zhostila zástupkyně ředitele PhDr. Jiřina Malastová, dostali žáci dárek v podobě kufříku se školními pomůckami. Vzpomínat na tento velký den budou jejich nejbližší, kteří je přišli podpořit na jejich začínající školní cestě. Přejeme jim, ať se start do nové životní etapy vydaří co nejlépe a provází je jen úspěchy a krásné vzpomínky.  Mgr. Petra Rompotlová        

HURÁ LÉTO, HURÁ PRÁZDNINY

 Tento pokřik měli naši žáci i jejich učitelé na rtech v poslední den nelehkého školního roku, který byl ovlivněn covidovou pandemií a také distanční výukou. Učitelé předali dětem vysvědčení a ti nejlepší žáci obdrželi dar ve formě dárkového poukazu a poté si všichni navzájem popřáli příjemné prožití letních prázdnin. 

POHÁDKOVÝ DEN

      V úterý 29. 6. 2021 se děti ze třídy III. ZŠ/7. ročník/ rozloučily se školním rokem návštěvou zámku v Klášterci nad Ohří, kde si prošly pohádkové sklepení plné skřítků, z věže zámku si prohlédly naše město a potom si pochutnaly na výborné zmrzlině.

TURISTICKÝ VÝLET

      V pondělí 28. 6. 2021 se děti ze třídy III. ZŠ/7. ročník/ vydaly na zříceninu hradu Lestkov-Egerberk, jehož jméno je odvozeno z německého názvu řeky Ohře a hrdě se vypíná nad naším krásným městem. Během cesty jsme si povídali o středověku a o přírodě. Nejen, že jsme si o přírodě povídali, ale měli jsme možnost zblízka vidět slepýše a krásného čápa.

MALÁ PROCHÁZKA STŘEDOVĚKEM

      je název projektových dní, které pro žáky naší školy uspořádala Agentura MODUA Chomutov. Děti si sami na ohni uvařily polévku, upekly placky, vyzkoušely různá středověká řemesla a středověké zbraně. Na závěr si děti pochutnaly na vlastnoručně uvařené polévce, ke které přikusovaly křupavé placky.

    CYKLOVÝLET
Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se děti ze tříd III. ZŠ a IV. ZŠ vydaly na kolech na výlet do Perštejna. Součástí výletu nebyl jen sportovní výkon a kochání se krásnou krajinou Poohří, ale také zopakování a dodržování dopravních předpisů.

    TŘÍDA V. ZŠ MEZI ZVÍŘÁTKY
V pátek 18. 6. 2021 se třída V. ZŠ / 6. a 9. ročník/ vydala vlakem do ZOO v Chomutově. Výlet se nám moc povedl, viděli jsme řadu zvířátek, poprvé v životě jsme slyšeli, jak klapou zobákem čápi, v horkém dnu jsme záviděli lachtanům jejich ladné pohyby ve vodě, nakrmili jsme vodní ptactvo a samozřejmě jsme nezapomněli ani na občerstvení. Bylo to super.

DĚTI V PORCELÁNU

      Na pátek 18. 6. 2021 si žáci třídy III. ZŠ/7. ročník/ naplánovali exkurzi do porcelánky v Klášterci nad Ohří. Zde se přímo v provozech dozvěděli zajímavé informace o výrobě porcelánového nádobí a sami si vyzkoušeli, jak se nádobí dekoruje a své výrobky si hrdě odnesli domů na památku.

VESELÉ ZOUBKY 2021

      Ve čtvrtek 17. 6. 2021 si děti ze třídy III. ZŠ/7. ročník/ zopakovaly a upevnily vědomosti v péči o chrup v preventivním programu "Veselé zoubky 2021".

DOPOLEDNE PLNÉ PŘEKVAPENÍ

Středeční dopoledne 16. června nám, žákům I. ZŠS a II. ZŠS, velmi zpříjemnila návštěva místního zámku. Plni očekávání jsme se ponořili do pohádkového světa loutek, víl a skřítků. Naše krásné město jsme, po vyšlápnutí 113 schodů, shlédli z věže. Po tomto „sportovním výšlapu“ jsme se odměnili v zámecké cukrárně a krásné sluneční dopoledne zakončili procházkou parkem. Jana Šperglová         

POHÁDKOVÁ PROCHÁZKA

      Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se třídy I. a II. ZŠ zašly podívat na strašidýlka, skřítky a další pohádkové bytosti na zámku v Klášterci nad Ohří.

KOVÁŘSKÁ

       V úterý 8. června si žáci speciálních tříd spolu se svými pedagogy udělali výlet do hor. Navštívili obec Kovářská, shlédli místní vápenku s přilehlou tvrzí a dozvěděli se spoustu zajímavostí. Počasí jim přálo, tudíž se také kochali krásnou, horskou  přírodou. Na závěr pěkného výletu si dopřáli sladké pohoštění. Mgr. Petra Rompotlová  

    ZUBNÍ PREVENCE
V pátek 4. června se žáci speciálních tříd seznámili s tím,  jak se správně starat o své zuby. V rámci projektu „Veselé zoubky“ si zopakovali, jak si správně čistit chrup, jak často se mění zubní kartáček… Především ale, že je velmi důležité navštěvovat zubního lékaře, který provádí preventivní prohlídky. Na interaktivní tabuli žáci dávali do nákupního košíku zdravé potraviny, porovnávali rozdíly mezi dětským a dospělým chrupem. Nakonec byli za dobrou práci  odměněni dárečky od sponzora celého projektu, společnosti dm drogerie market, s. r. o. 
                                            Mgr. Petra Rompotlová

    MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí. Den pro ochranu dětí se začal slavit v roce 1950 a oslavy probíhají každý rok. Některé státy převzaly toto datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také pod názvem Mezinárodní den dětí. Česká republika tento svátek dětí slaví 1. června.


V úterý 1. června žáci I. ZŠS a II. ZŠS oslavili Den dětí opékáním vuřtů na školní zahradě. Počasí bylo příznivé, „vuřtíci“ velmi chutné a nálada výborná. 
             Mgr. Petra Rompotlová


 V pátek 21. 5. 2021 byla třída V. ZŠ na ekofarmě v Perštejně, kde se dětem věnoval pan Lebeda. Seznámil děti s životem hospodářských zvířat, s jejich významem a s tím jak se o ně starat. Děti se rovněž dozvěděly, jak se k nim mají chovat. Bylo to super....

MS V LEDNÍM HOKEJI 2021

Fandíme našim hokejistům na Mistrovství světa v ledním hokeji 2021 v Lotyšsku.

DEN VÍTĚZSTVÍ NAD FAŠISMEM

 V pátek 7. 5. 2021 si žáci třídy III. ZŠ /7. ročník/ připomněli Den vítězství nad fašismem  8. 5. 1945.  Děti se se zájmem podívaly na film Němá barikáda a při kreslení obrázků k tématu si povídaly o hrůzách válek. Žáci také na městském hřbitově položili kytičku u památníku padlých vojáků 2. světové války. 

BADATELSKÝ  KLUB

Od měsíce února 2021 na naší škole funguje za podpory prostředků EU kroužek pod názvem Badatelský klub, ve kterém se budou děti věnovat zkoumání přírody. 
Jako první a dlouhodobější úkol jsem si zvolili pozorování hmyzu  ve volné příro​dě a rozhodli jsme se pro tento účel vyrobit hmyzí domek. Na internetu jsme si vyhledali jak takový domeček pro hmyz vypadá a pracovní postup pro jeho zhotovení.

VESELÉ  ZOUBKY 2020

V týdnu od 14. 12. do 17. 12. 2020 proběhly v jednotlivých třídách naší školy projektové dny preventivního programu "Veselé zoubky 2020", ve kterém se děti seznámily hravou formou s péčí o chrup a s prevencí vzniku zubního kazu.

ŠKOLNÍ  DRUŽINA - PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V pátek 30. 4. 2021 proběhl v naší družině den čarodějnic. Nejprve jsme si čarodějnici vyrobili a potom jsme ji vzali s sebou k ohni, kde jsme si upekli buřtíky, na kterých jsme si pochutnali.      ŠKOLNÍ  DRUŽINA - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Děti v družině se zapojily do výtvarné soutěže na téma Svět pohádek, kterou pro školní družiny vyhlásila  Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní ulice.ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- TVOŘENÍ 
Z POLYSTYRENU

ŠKOLNÍ  DRUŽINA - SPORTOVNÍ DEN

    V pondělí 21. 6. 2021 si děti ve školní družině užily sportovní den spojený s opékáním buřtů a marsmelounů, včetně medaile za splnění sportovních úkolů.ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- Projektový den s dětským Divadlem z Bedny  
„ PODZIMNÍ ZAHRADA“ dne 15. 9. 2021 
Hlavním cílem projektu byla dramatická výchova, soutěže, zpěv a zapojení dětí do děje. 


ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- TVOŘENÍ PRO RADOST